fbpx

Wedstrijdregelement

Gegevens over de baanbezetting vindt u in de (wedstrijd)kalender. Deze kalender bevat een overzicht van alle wedstrijden. De opgaven zijn onder voorbehoud. De meest uitgebreide en actuele gegevens vindt u in de wedstrijdkalender. Daarnaast ontvangt u voor aanvang van de wedstrijd een e-mail met up-to-date informatie.

 1. Wedstrijdreglement
  Play the ball as it lies
  Play the course as you find it
  And if you can’t do either, do what is fair.
  But to do what is fair
  You need to know the Rules of Golf
 2. Er wordt gespeeld volgens de meest recente ‘’Rules of Golf’’, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en volgens de geldende plaatselijke regels van De Goese Golf.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van het wedstrijdreglement en van de plaatselijke regels en zich daar gedurende de wedstrijd strikt aan te houden.
 4. De speler dient zich te onthouden van elk gedrag en elke uiting die door De Goese Golf onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette mag de commissie de speler diskwalificeren volgens regel 33-7. De speler dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de NGF, van een van haar leden of van de golfsport in het algemeen.
 5. Inschrijven en uitschrijven voor wedstrijden dient te geschieden op de door De Goese Golf aangegeven wijze. Inschrijven of uitschrijven voor een andere speler buiten diens medeweten is niet toegestaan. Uitschrijven is mogelijk tot de sluiting van de inschrijving. Afmelding na het sluiten van de inschrijving is alleen mogelijk bij de wedstrijdleiding onder opgaaf van reden. Deelname aan wedstrijden is op basis van de inschrijfvolgorde, met uitzondering van de Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay; de deelname voor deze wedstrijden geschiedt op basis van handicap.
 6. De speler is zelf verantwoordelijk voor de correcte exact handicap en dient bij eventuele wijziging daarvan dit vóór aanvang van de wedstrijd kenbaar te maken aan de wedstrijdleiding.
 7. Indien een speler door verlaging/verhoging van de handicap niet meer in aanmerking komt voor deelname aan een wedstrijd, waarvoor hij/zij zich aanvankelijk had ingeschreven, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk aan de wedstrijdleiding door te geven, zodat deze alsnog een eventuele reservespeler kan plaatsen.
 8. Meegevoerde clubs moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld door de R&A in haar meest actuele informatie. Overtreding leidt tot diskwalificatie.
 9. De Goese Golf behoudt zich het recht voor een wedstrijd geen doorgang te laten vinden of aan te passen indien er naar haar oordeel te weinig inschrijvingen zijn. Dit kan ook als de weersomstandigheden of de toestand van de baan daartoe aanleiding geeft.
 10. Bij teamwedstrijden kan bij niet-verschijnen van één van de spelers het team van deelname worden uitgesloten. Het volledige inschrijfgeld blijft in ieder geval verschuldigd.
 11. Bij het niet (tijdig) afmelden, het niet (tijdig) verschijnen op de wedstrijddag of bij het verlaten van de wedstrijd zonder geldige reden, dit alles ter beoordeling door de wedstrijdleiding, is men te allen tijde het inschrijfgeld voor de wedstrijd verschuldigd. Bij de eerste overtreding van deze bepaling volgt bovendien een waarschuwing, dat bij de tweede overtreding een schorsing volgt voor de eerstvolgende qualifying wedstrijd. Bij de derde overtreding volgt een schorsing voor een periode van drie maanden voor alle wedstrijden.
 12. Uiterlijk 15 minuten vóór de starttijd dient de speler zich te melden bij de Receptie. Later verschijnen, kan betekenen dat de wedstrijdleiding de plaats door een reservespeler laat innemen.
 13. De speler dient tenminste vijf minuten vóór de starttijd op de eerste afslagplaats aanwezig te zijn. De speler die na zijn starttijd op de afslagplaats komt is gediskwalificeerd voor de wedstrijd, maar dient wel zijn eventuele inschrijfgeld te voldoen. Indien de speler, klaar om te spelen , binnen vijf minuten na zijn starttijd op de afslagplaats aankomt dan kan de wedstrijdleiding in uitzonderlijke gevallen besluiten de speler niet te diskwalificeren; de straf die dan wordt opgelegd voor het niet op tijd starten is twee strafslagen op de eerste hole (strokeplay) of verlies van de eerste hole (matchplay) een en ander conform regel 33-7.
 14. Spelers aan een door De Goese Golf georganiseerde wedstrijd hebben standing.
 15. Spelers mogen gedurende de Clubkampioenschappen (of voorrondes en/of kwalificatiewedstrijden), geen gebruik maken van enige vorm van vervoer. Bij de Senioren Clubkampioenschappen is het wel toegestaan gebruik te maken van vervoer.
 16. Bij alle overige wedstrijden is het gebruik ervan alleen toegestaan aan spelers die over een handicartbewijs beschikken of die dispensatie van De Goese Golf hebben gekregen. Dispensatie kan alleen worden verleend aan spelers met een medische verklaring. Spelers in dezelfde flight als de speler in het voertuig mogen geen gebruik maken van enige vorm van vervoer; straf voor overtreding is conform Appendix I – C 9.
 17. Het gebruik van afstandsmeters mits optisch (en z.g. “ horloges”) is toegestaan. Gebruik van mobiele telefoons door dienstdoende artsen, indien vooraf aan De Goese Golf gemeld, of in noodgevallen is wel toegestaan.
 18. Het gebruik van één (1) caddie is toegestaan; de speler blijft echter gehouden aan de richtlijnen voor het speeltempo. Bij uitzondering kan De Goese Golf anders beslissen.
 19. Aan dit reglement zijn richtlijnen voor het speeltempo gehecht. Deze richtlijnen maken integraal onderdeel uit van dit wedstrijdreglement.
 20. De speler moet spelen zonder oponthoud en volgens de richtlijnen voor het speeltempo zoals door De Goese Golf vastgelegd en conform regel 6-7.
  Na het uitspelen van een hole moet de speler zonder oponthoud van de volgende afslagplaats spelen.
 21. Een flight kan worden getimed wanneer die uit positie is volgens deze richtlijnen of wanneer dit anderszins noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De timing geschiedt door De Goese Golf of een door haar aangewezen persoon.
 22. Een speler die vervolgens de in deze richtlijnen vastgestelde tijd voor een slag overschrijdt, is in overtreding. De straffen voor overtreding van deze richtlijnen zijn:
  1e overtreding: mondelinge waarschuwing; 2e overtreding: strafslag; 3e overtreding: 2 strafslagen; 4e overtreding: diskwalificatie.
 23. Scorekaarten dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van de ronde duidelijk en volledig te worden ingevuld, ingevoerd in Intogolf en ingeleverd bij de wedstrijdleiding, tenzij de wedstrijdvorm een andere manier van invullen vereist (bijvoorbeeld tegen Par). Een scorekaart is alleen geldig indien de bruto score van zowel de speler als de marker op iedere hole is ingevuld en de kaart door beide spelers is ondertekend. Er mogen geen veranderingen op de kaart worden aangebracht nadat de kaart is ingeleverd bij de receptie van De Goese Golf.
 24. Bij gelijke scores aan het einde van de reguliere wedstrijd telt de beste score van de laatste 9 respectievelijk 6, 3, 2 of 1 hole(s). De Goese Golf behoudt zich het recht voor om bovenstaande regel vóór aanvang van de wedstrijd te wijzigen in een ‘’sudden death’’.
  Bij Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay wordt bij gelijk eindigen voor het bepalen van de winnaar altijd een play-off gespeeld; bij de Strokeplay zal deze “sudden death” play-off plaats vinden op de holes 1 en 9 tot de winnaar bekend is, bij de Matchplay wordt gespeeld vanaf hole 1 totdat de winnaar bekend is.
 25. De Goese Golf stelt het op prijs dat iedere speler bij de prijsuitreiking aanwezig is. Wanneer een prijswinnaar niet bij de prijsuitreiking aanwezig is, zonder afmelding bij de wedstrijdleiding vóór aanvang van de wedstrijd, gaat de prijs naar de daaropvolgend geëindigde speler en bovendien vervallen de voor de Maandbekercompetitie en/of Golf(st)er van het Jaarklassement en/of andere klassementen behaalde punten. De score echter blijft geldig als qualifying kaart, voor zover de wedstrijd qualifying was.
 26. De Goese Golf behoudt zich het recht voor in dit reglement wijzigingen en/of aanpassingen aan te brengen.
 27. De Goese Golf kan voor sommige wedstrijden een referee aanstellen. Beslissingen worden genomen conform regel 34.
 28. In alle gevallen waarin de golfregels of dit wedstrijdreglement onverhoopt niet voorziet, beslist De Goese Golf, tezamen met de eventueel voor die wedstrijd aangestelde referee.